Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice) 

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви: 

Наименование: „МОНТИЛЕНД“ ЕООД 
ЕИК/БУЛСТАТ: 207225425  

Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. Гурко 59 

Телефон: 0889040023 
E-mail: montiland.toys@gmail.com 
Уебсайт: https://montiland.bg


Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни: 
Наименование: Комисия за защита на личните данни 
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 
Телефон: 02 915 3 518 
Уебсайт:
www.cpdp.bgОснование за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни:
Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазина https://montiland.bg, постъпване и обработване на поръчки и по-конкретно въз основа на следното основание: 
Изрично получено съгласие от Вас като клиент; 
Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас; 
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора; 
За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни:
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина https://montiland.bg и обработка на постъпили поръчки, включително за следните цели:  

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина; 
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • с цел транспортиране на пратките. За целта се нуждаем от вашите имена, телефонен номер за контакт и адрес за доставка. Обслужващите ни транспортни компании  "Еконт Експрес" ООД и СПИДИ ООД . Вашите данни могат да стигнат до "Еконт Експрес" ООД  "СПИДИ" ООД с цел изпълнение на пощенската услуга. 
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:  

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: 

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. 

Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги? 

 • Попълвани и изпращани от Вас форми 
 • Възможно е да събираме разнообразни лични данни, според целите на формата;
 • Обичайно, събираме следните данни:

- Вашите имена; 

 • - Парола; 

 • - Мобилен телефон; 

 • - Адрес на електронна поща; 

 • - Град; 

 • - Адрес за физическа доставка; 

 • - Данни за кореспонденция с Вас; 

 • - Номер на банкова сметка – в случай, че се наложи възстановяване на сума по поръчка. 


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество? 
Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояниецелта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата, както и чрез влизане през Вашия профил в Google+ или Facebook.

Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операциятаРегистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR. 


 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньорцелта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламацияцелта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.


Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни за регистрация и получаване на бюлетин (имена, е-mail) :

- Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин. 

 • - Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данничл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR. 

 • Данни за извършване на доставка (имена, телефон, e-mail, адрес):

- Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба от разстояние и доставка на закупените стоки, включително при упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока. 

- Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данничл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 • Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google+, Facebook):

- Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него и 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина. 

- Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин чрез профил в социална мрежа, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данничл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят. 
(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. 


Срок на съхранение на личните Ви данни: 
Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин или за постоянно при извършване на поръчката без регистрация и докато клиентът не заяви изрично несъгласие/отказ за съхранение на неговите лични данни. След заличаване на профила Ви или успешно приключване, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност). 
(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. 
(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго. 
Чл. 6. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор. 

Предаване на Вашите лични данни за обработване 
Чл. 7. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). 
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст. 
(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта на място в офиса на Дружеството пред наш служител. 
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация. 
(4) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката. 

Право на достъп 
Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас. 
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.  
(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 

Право на коригиране или попълване 
Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора. 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“) 
Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

  (2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

   (3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

    • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
    • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; 
    • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
    • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
    • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
    • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
    • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
    • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
    • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
    • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
    • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.  
    • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
    • техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
    • електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

    (4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка чрез профила си в онлайн магазина или с изпращане на искане по имейл до Администратора.

    (5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 
    (6) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката. 
    (3) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация. 
    (7) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

    Право на ограничаване 
    Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

    • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
    • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
    • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
    • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси. 

    Право на преносимост:
    Чл. 13. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, директно през Вашия профил чрез опцията за експорт на данни или с искане по имейл. 
    (2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

    Право на получаване на информация 
    Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. 

    Право на възражение 
    Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 

    Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 
    Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. 
    (2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

    • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
    • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
    • уведомяването би изисквало непропорционални усилия. 

    Лица, на които се предоставят личните ви данни 
    Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи даннивиж списъка на обработващите данните. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни. 
    Чл. 18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави. 
    Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: 


    За какви цели обработваме информацията? 

    Информацията, която събираме и обработваме за Вас може да се използва за следните цели:

    • Нормално функциониране на сайта ни: Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайта. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайта ни htpps://montiland.bg и Вас от посегателства. Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други. Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.
    • Използваме данните ви, за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
    • За запазване и достъп до информация - Тази цел е спомагателна за изпълнение на други цели – чрез използването на различни технически механизми,  

     Включва съхранение и достъп до информация, запазена на Вашето устройство, напр. идентификатори на устройство, идентификатори на потребител, рекламни идентификатори, бисквитки и други технологии.

    • За персонализиране и профилиране - Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време. Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
    • Целите, преследвани от https://montiland.bg са: осигуряване на по-добро преживяване на потребителите на сайтовете, чрез показване на релевантни реклами.
    • За подбор, доставка и отчитане на сервираните реклами - Montiland.bg предлага безплатен за достъп от потребителите си уебсайт. За да може да осигури финансиране на дейността си, https://montiland.bg  сервира реклами на потребителите си. Известно е, че сервирането на реклами и свързаните с тази дейност събиране на данни за потребителското поведение и изграждане на профили на потребителите са измежду най-сериозните причини за създаване на ОРЗД. Montiland.bg разбира отговорностите си към потребителите и се стреми да ограничи събирането и обработката на данни за целите на оптимизиране сервирането на реклами до възможния минимум. Все пак, технологичното развитие е довело до създаването на сложна система от отношения и обмен на данни, за тези цели. Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка. Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
    • За подбор, доставка и отчитане на сервираното съдържание - Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието. Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
    • За измерване - Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни. Тази цел не включва персонализиране и профилиране. 

     Нашият бизнес модел е изграден на основата на предоставяне на потребителите на безплатен достъп до съдържанието на уебсайтовете ни за сметка на сервиране на реклама. С оглед на нормалното функциониране на нашите уебсайтове и следване на нормалната бизнес логика, имаме нужда от базово измерване на потребителското Ви поведение. За целта използваме инструмента Google Analytics, като до момента на получаване на Вашето съгласие сме изключили функционалностите Google Анализ функции за рекламиране и сме подали команда за анонимизиране на Вашето IP към Google Analytics.

    • За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
    • За целите на планиране, отчетност и статистика.
    • За целите на планиране, отчетност и статистика означава всяка операция по събиране и обработване на лични данни, необходими за статистически изследвания или за изготвяне на статистически резултати, както и за подготовка, реализиране и проверка на планове и резултатите от тях.
    • За Маркетингови цели.
    • За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.

    Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни? 

    Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на стандартите. 

    Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия. 

    Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол. 


    Какви са Вашите права? 

    Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните. 

    За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени в секция "Контакти". Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права: 

    Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в https://montiland.bg . В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.